Polityka azylowa Unii Europejskiej, związane z wydawaniem wiz dla cudzoziemców, ściśle wiąże się także z ich ochroną. Jeżeli są zagrożeni w swoim kraju państwo nie może ich bezpośrednio wydalić. Państwo musi przestrzegać zasady zwanej non- refoulement. Zasada ta zobowiązuje to objęcia ochroną szczególnie te osoby, którym może stać się poważna krzywda.
Wszystkie procedury muszą odbywać się z poszanowaniem godności ludzkiej.
Każda osoba starająca się o azyl powinna mieć zapewniony skuteczny wgląd do dokumentacji i przebiegu swojej procedury azylowej. Osoba taka musi mieć również możliwość przesłuchania i złożenia oświadczenia w jakim celu i z jakiego powodu przybywa do kraju , który wybrała. Wiele cudzoziemców nie ubiega się o azyl przebywając nielegalnie na terenie danego kraju, gdyż mogą nie znać swoich podstawowych praw jakie im przysługują. Środki jakie należałoby podjąć, aby zapewnić takim osobą ochronę lub konkretnie im pomoc powinny być podejmowane już na przejściach granicznych przez odpowiednio do tego wykwalifikowane służby.

Polityka azylowa ma przed sobą wiele wyzwań ale w szczególności skupia się na takich obszarach jak:
• system ochrony czasowej obejmujący cudzoziemców
• procedury wydawania wniosków o azyl i jego rozpatrzenie
• współpraca krajów członkowskich w zakresie proceduralnym
• zasady na jakich będą przyjmowani imigranci
• kooperacja państw członkowskich z państwami trzecimi

W ostatni latach ciągle przybywa nielegalnych imigrantów w związku z tym narasta wiele problemów z którymi muszą radzić sobie państwa za pomocą prowadzonej wspólnie unijnej polityki migracyjnej. Przyszłość tej polityki ma przed sobą wiele do zrobienia w przyszłości.
Wyzwania i plany na dalsze lata, aby usprawnić lepsze kierowanie migracjami ludności skupiają się głównie w czterech obszarach. Są to:
• zbudowanie mocniejszych relacji związanych z polityką dotyczącą azylu
• usuwanie zachęt cudzoziemców do bezprawnego przekraczania granic
• wdrożenie nowoczesnych instrumentów polityki imigracyjnej w tym usprawnienie działania systemu tak zwanej niebieskiej karty
• skutecznie administrowanie i zabezpieczanie granic w szczególności tych zewnętrznych